Investeringsordliste

Aksje

Andel i et aksjeselskap som gir rett til utbytte i selskapet.

 

Aksjefond

Et fond som investerer eiernes penger i aksjer.

 

Aksjekapital

Egenkapitalen som et aksjeselskap skaffer seg ved etablering av selskap og utstedelse av aksjer.

 

Aksjer

Andeler i et aksjeselskap med begrenset ansvar.

 

Aktiva

Selskapets eiendeler i balansen.

 

Andel

En eierandel i et fond som gir eierskap i alle verdipapirer som fondet eier.

 

Andelshaver

En person som eier en eller flere andeler i et verdipapirfond (f.eks aksjefond).

 

Avkastning

Verdiendring fra pengene ble investert til dagens verdi.

 

Balanse

Selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt.

 

Beholdning

Total antall fondsandeler en enkelt investor eier.

 

Boom

En periode i markedet med sterkt etterspørselspress.

 

BSU

Boligsparing for ungdom.

 

Bull

Et marked med stigende kurser. Motsatt er Bear Market med synkende tendens.

 

DAX

DAX står for Deutscher Aktien Index og er det mest omsatte/største selskapene på børsen i Frankfurt, Tyskland.

 

Direkte avkastning

Prosentvis forhold mellom utbytte på en aksje og dagskursen.

 

Disponibel realinntekt

Husholdningenes kjøpekraft etter fratrekk av skatter og prisstigning.

 

Diversifisering

Spredning av porteføljen på flere investeringer med formål å redusere risikoen.

Dow Jones-indeksen

Børsindeks bestående av de 30 største amerikanske aksjene.

 

ECB

European Central Bank – den europeiske sentralbanken som styrer EU-landenes felles valuta, Euro.

 

Effektiv avkastning

Prosentivis forhold mellom utbytte på en aksje og dagskursen.

 

Effektiv rente

Den årlige gjennomsnittlige avkastning du kan «forvente» å få på en obligasjon dersom du kjøper en (eller flere) og sitter med den til forfall.

 

Egenkapital

Et selskaps bokførte aksjekapital og fond.

 

Fond

Beholdning av verdipapirer, som tilbys kunder som et investeringsobjekt. Deles ofte inn i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

 

Fondsforvaltningselskap

Selskap som forvalter fond på vegne av andelseiere. Det er selskapet som treffer alle disposisjoner over fondet.

 

Forvalter

Selskap som påtar seg å oppbevare diverse verdier for kunden, eksempelvis aksjer og obligasjoner.

 

Forvaltningskapital

Det totale beløp et fond eller et forvaltningsselskap investerer for sine andelseiere.

 

FTSE-indeks

Financial Times Stock Exchange indeks fra børsen i London, England.

 

Hedgefond

Verdipapirfond der forvalterne prøver å posisjonere seg i ulike retninger for å unngå en ensidig risikoeksponering i porteføljen. “Hedging” betyr å sikre investeringer mot tap, hvor formålet samtidig er høy avkastning. Fondene er stort sett private og tilbys ikke til det brede publikum.

 

High-tech aksjer

Aksjer i et høyteknologi-selskap.

 

Hovedlisten

De største og mest omsatte aksjene på Oslo Børs.

 

IMF

Det internasjonale valutafondet (International Monetary Fund).

 

Inflasjon

Den prosentvise stigningen i pris- og inntektsnivå, som måles gjennom den årlige konsumprisindeksen.

 

Innløsningskurs (fond)

Kursen som gjelder ved innløsning av andeler i et fond.

 

Investeringsprofil

Strategi for plassering av kundenes penger.

 

Investeringsstrategi

Den strategien som en forvalter av et verdipapirfond er forpliktet å følge.

 

Investor

Eieren av et verdipapir.

 

Kjøperkurs

Prisen en kjøper er villig å betale for en gitt aksje.

 

Konjunktur

Økonomiens utvikling rundt en trend over tid, eksempelvis oppgang, nedgang/ resesjon, høykonjunktur og lavkonjunktur.

 

Kostpris

Prisen som ble betalt for et verdipapir da det ble kjøpt, inklusive omkostninger ved kjøpet.

 

Kurs

Prisen på et verdipapir eller fondsandel.

 

Kursliste

En daglig liste over aksje- og obligasjonskursene.

 

Kurtasje

Meglerens godtgjørelse for sitt arbeid ved omsetning av verdipapirer.

 

Ligningsverdi

Aksje- og obligasjonskurs som man oppgir på selvangivelsen ved kalenderårets slutt.

 

Likvide papirer

Lett omsettelige papirer.

 

Likviditet

Når forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er liten betegnes markedet som likvid og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursene.

 

Løpetid

Tilbakebetalingstiden på et lån.

 

Markedsrente

Det alminnelige rentenivået i markedet.

 

Markedsrisiko

Risikoen for svingninger i kursverdien. Høyere risiko medfører vanligvis høyere avkastning over tid.

 

NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated – verdens første elektroniske aksjemarked.

 

NIKKEI

Aksjeindeksen fra børsen i Japan.

 

NYSE

New York Stock Exchange

 

Obligasjon

Standardisert omsettelig lån med løpetid på minst ett år.

 

Opsjonsinnehaver

Kjøperen av en opsjon.

 

Opsjonsutsteder

Selgeren av en opsjon.

 

Oslo Børs

Eneste markedsplass i Norge hvor det foregår organisert omsetning av ulike verdipapirer som aksjer og grunnfond, obligasjoner og derivater.

 

Portefølje

Beholdning av verdipapirer eller likvider som brukes til investering.

 

Pålydende

Verdien på aksjen første gang den utstedes.

 

Realisasjon

Innfrielse av andeler i et fond.

 

Refinansiering

Omdisponere sparekapitalen mellom ulike investeringsalternativer.

 

Reinvestering

Ny investering av realiserte midler.

 

Rentemargin

Forskjell mellom inn- og utlånsrenten for banker og finansinstitusjoner.

 

Risiko

Angir usikkerheten rundt fremtidig kursutvikling.

 

Risikotoleranse

Et begrep som beskriver hvor store risiki investor er villig til å akseptere.

 

S&P 500

Aksjeindeks bestående av 500 utvalgte amerikanske aksjer.

 

Salg av andeler

Når man vil ta ut penger man har investert i fond, selger man fondsandeler.

 

Selgerkurs

Den laveste prisen en selger kan akseptere for salg av en aksje.

 

Serielån

Lån som betales ned med like store regelmessige avdrag.

 

Spareavtale

En avtale mellom en kunde og bank, hvor kunden automatisk sparer et fast beløp med jevne mellomrom.

 

Sparehorisont

Det antall år du ønsker å spare i fond.

 

Spekulative aksjer

Aksjer med usikker inntjeningsevne, med til dels store kurssvingninger.

 

Termin

Tidspunkt/dato for betaling av renter og avdrag på lån.

 

Totalindeks

Indeks over samtlige aksjer som noteres på Oslo Børs.

 

Trader

Investor som søker avkastning ved hyppige kjøp og salg av verdipapirer.

 

Utbytte

Den delen av et aksjeselskaps overskudd som generalforsamlingen vedtar å dele ut til aksjonærene (eiere av aksjene).

 

Valutarisiko

Risikoen ved svingninger i valutakurser ved plasseringer i utenlandske verdipapirer og valuta.

 

Vekstaksje

En aksje som antas å få en stigende fortjeneste i fremtiden.

 

Verdisvingning

Penger du investerer svinger i verdi fordi ulike markeder og selskaper hele tiden er i utvikling.

 

Volatilitet

Graden av svingninger i verdien på et verdipapir.

 

Volum

Antall aksjer omsatt i et spesielt instrument.

 

VPS

Verdipapirsentralen er en privat, selveiende institusjon som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer og obligasjoner

 

Årsoppgave

Din personlige likningsmessige verdi som skal benyttes i selvangivelsen.